دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۸ به وقت تهران

مصادف با 2019/08/19

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی