پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۹ به وقت تهران

مصادف با 2020/12/03

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی